สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
6
คน
2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
7
คน
3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1
คน
 
ยอดรวม
14
คน