สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4
คน
2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3
คน
3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
22
คน
4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1
คน
5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
คน
 
ยอดรวม
32
คน