สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
19
คน
2
อ.2/2
1
คน
 
ยอดรวม
20
คน