สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ที่
ชั้น
จำนวน
หน่วยนับ
1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
10
คน
2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
21
คน
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
คน
 
ยอดรวม
33
คน