กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2561
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ รหัส(ว15101)
2
30
รายละเอียด