กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ รหัส(ค 16101)
4
160
รายละเอียด