กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 4 รหัส(อ14101)
4
120
รายละเอียด