กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ 2 รหัส(ว12201)
0.5
20
รายละเอียด