กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2561
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ รหัส(ง15202)
1
20
รายละเอียด