กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2564
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ 6 รหัส(ว 16202)
1
1
รายละเอียด