กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ รหัส(ว21103)
1
40
รายละเอียด