กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
สุขศึกษา-พลศึกษา สุขศึกษา รหัส(พ11101)
0.5
1
รายละเอียด