กำหนดการสอน
นางสาวปิยะวรรณ ยี่สารพัฒน์ โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ประถมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ รหัส(ค 16101)
4
160
รายละเอียด