กำหนดการสอน
นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคง โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย ภาษาไทย รหัส(ท11101)
4
200
รายละเอียด