กำหนดการสอน
นางบัวหลวง บุตรทอง โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 4 รหัส(อ14101)
4
120
รายละเอียด