กำหนดการสอน
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ประถมศึกษาปีที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ 2 รหัส(ว12201)
0.5
20
รายละเอียด