กำหนดการสอน
สิริพร ทิมผลประเสริฐ โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2564
ประถมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ 6 รหัส(ว 16202)
1
1
รายละเอียด