กำหนดการสอน
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2561
ประถมศึกษาปีที่ 5 การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ รหัส(ง15202)
1
20
รายละเอียด