คำอธิบายรายวิชา


รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 (ว14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 หน่วยกิต เวลา 80 ชั่วโมง
ผู้สอน นายธนวุฒิ กาตีวงศ์ โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก)  

ศึกษาวิเคราะห์ หน้าที่ของท่อลำเลียงและปากใบของพืช น้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แสง และคลอโรฟิลล์ เป็นปัจจัยที่จำเป็นบางประการต่อการเจริญเติบโต และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการตอบสนองของพืชต่อแสง เสียงและการสัมผัส พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ วัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด การเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเปรียบเทียบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน แสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเกิดดินชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลุกพืชในท้องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และ การทดลอง การอภิปราย
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน สามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ตัวชีัวัด

ว1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4

ว5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6

ว6.1 ป.4/1 ป.4/2

ว7.1 ป.4/1

ว8.1 ป.4/1 ป. 4/2 ป. 4/3 ป. 4/4 ป. 4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน