คำอธิบายรายวิชา


รายวิชา ตัวเรา ุ กิจกรรม (11222) ชั้นอนุบาล 3 กลุ่มสาระปฐมวัย
ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 1 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง
ผู้สอน นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน  

6 กิจกรรม ตัวเรา

ตัวชีัวัด

ตัวเรา

 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียน