ประยุกต์ใช้ คาสิโน.แทงเสีย ๆ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ม1/2 ปีการศึกษา 2553
krukaow ออฟไลน์
ครูเก๊า..ครับ...
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดผู้ใช้ 

การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ม1/2 ปีการศึกษา 2553

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้วิจัย นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน ของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน  ตามลำดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1– 5 และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยายเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน  
ผลการศึกษาปรากว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ในเรื่องการไม่ส่งงาน   แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน   ลำดับที่ 1 คือ เบื่อหน่ายไม่อยากทำ โดยคิดจากนักเรียน 30 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่1 จำนวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ  67.33  รองลองมาได้แก่งานยากทำไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 50.00
[ แก้ไขล่าสุดโดย krukaow เมื่อ 2011-03-09 06:33 ]
ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ครูเก๊า...
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป