ประยุกต์ใช้ คาสิโน.แทงเสีย ๆ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ อ.อัญชลี
admin ออฟไลน์
ครูเก๊า
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดผู้ใช้ 

ผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ อ.อัญชลี

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน80 /80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาระที่ 1 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จากทั้งหมด 3 ห้องเรียน
ซึ่งผลการศึกษาพบว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ85.33/83.50 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ที่
ระดับ มาก


ไฟล์แนบ: บทคัดย่อครูอัญ.docx (13 K) ดาวน์โหลด:0
ให้คะแนนบทความประเภท โพสต์ ตามความรู้สึกคุณ

สุดยอด

เศร้า

น่าตลก

แฮปปี้

โกรธ

เบื่อ

ผวา
ครูเก๊า(ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย)
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป