เวอร์ชันเต็ม: [-- รายชื่อตัวอย่าง งานวิจัยในชั้นเรียน แบบเวิร์ดแก้ไขได้ --]

บอร์ดโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) -> ผลงานครู และงานวิจัย -> รายชื่อตัวอย่าง งานวิจัยในชั้นเรียน แบบเวิร์ดแก้ไขได้ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

krukaow 2011-03-07 22:55
บังเอิญ ค้นเจอในอินเทอร์เน็ต คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ใครสนใจติดต่อขอ ไฟล์แบบแก้ไขได้จากผมได้เลยนะครับ หรือโหลดเอาก็ได้ตามใจ
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่มีอยู่ มีดังนี้
   การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง.doc                                                                                                           
   การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์  สิทธิโชค.doc                                                                                    
   การแก้ปัญหาความไม่มีระเบียบวินัยขณะรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนด้วยวิธีเสริมแรงให้คะแนน.doc                                                      
   การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน  โดยวิะการซอสามสาย.doc                                                                         
   การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง.doc                                                                                                         
   การเขียนคำที่มีวรรณยุกต์.doc                                                                                                                         
   การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดให.doc                                                
   การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง  การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม.doc                                                          
   การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการสะกด การอ่านคำ ภาษาอังกฤษ.doc                                                                                             
   การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรง.doc                                                                                                                     
   การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง.doc                                                                                                                  
   การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ.doc                                                                                                        
   การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง.doc                                                                    
   การใช้วิธีการสามเกลอองอาจเพื่อฝึกระเบียบในการเดินแถมมาเรียนวิชา.doc                                                                                  
   การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน.doc                                                                                        
   การแต่งโจทย์ทางคณิตศาสตร์.doc                                                                                                                        
   การท่องสูตรคูณ.doc                                                                                                                                   
   การทำสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน.doc                                                                                                      
   การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว.doc                                                                                                            
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ.doc                                                                                                          
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน.doc                                                                                                                   
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ.doc                                                                                                                
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน.doc                                                                                                        
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง.doc                                                                                                              
   การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน และ.doc                                                                                                  
   การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc                                                                                               
   การเปรียบเทียบผลการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในห้องอย่างเดียวกับไม่มีการบ้าน.doc                                                                         
   การฝึกวินัยการทิ้งขยะลงถัง.doc                                                                                                                       
   การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป.doc                                                                                           
   การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป2.doc                                                                                          
   การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยบทเรียนสำเร็จรูป.doc                                                                                              
   การพัฒนาการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง.doc                                                                                             
   การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ).doc                                                                                                  
   การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ ภาพทิวทัศน์สัตว์ใต้ท้องทะเล  ป. ปลาย.doc                                                                                   
   การพัฒนาการอ่านของนักเรียน.doc                                                                                                                       
   การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.doc                                                                                                         
   การพัฒนาการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3.doc                                                                                                 
   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ.doc                                                               
   การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน.doc                                                                                  
   การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์.doc                                                                                                       
   การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้น.doc                                                                                                       
   การพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง.doc                                                                                        
   การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ.doc                                                                                
   การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์.doc                                                                                                 
   การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน.doc                                                                                                               
   การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก.doc                                                                                                
   การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน.doc                                                                                                         
   การพัฒนาทักษะในการเขียนตัวหนังสือให้ถูกต้องสวยงามโดยการสร้างสมาธิและทำซ้ำ.doc                                                                        
   การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน.doc                                                                                                                       
   การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค.doc                                                                 
   การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ.doc                                                                                                              
   การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม.doc                                                                                      
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิติเบื้องต้น.doc                                                                                              
   การพัฒนาพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดห้องเรียน โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม.doc                                                                             
   การพัฒนาลายมือหัวกลมตัวเหลี่ยมของนักเรียน.doc                                                                                                        
   การไม่ส่งการบ้าน.doc                                                                                                                                 
   การไม่ส่งงาน.doc                                                                                                                                     
   การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน.doc                                                                                                    
   การวาดระบายสี.doc                                                                                                                                    
   การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์.doc                                                                                                           
   การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์2.doc                                                                                                          
   การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ.doc                                                                                    
   การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม.doc                                                                                            
   การวิจัยในชั้นเรียน.doc                                                                                                                              
   การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน.doc                                                                                                       
   การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน.doc                                                                                                   
   การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา.doc                                                                                                        
   การศึกษารายกรณี.doc                                                                                                                                  
   การศึกษารายกรณี2.doc                                                                                                                                 
   การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป.doc                                                                                              
   การส่งงานของนักเรียน.doc                                                                                                                             
   การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน.doc                                                              
   การส่งเสริมการอ่านทำนองเสนาะ.doc                                                                                                                     
   การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ.doc                                                                                                    
   การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 2.doc                                                                                                       
   การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน.doc                                                                                                         
   การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี.doc                                                                             
   การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์.doc                                                                                                 
   การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกด.doc                                                                                                      
   การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ.doc                                                                                                    
   การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร.doc                                                                        
   การสร้างพฤติกรรมในการรับประทานอาหารโดยการปลูกฝังทีละน้อย.doc                                                                                         
   การสร้างระเบียบของนักเรียน.doc                                                                                                                       
   การสร้างระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร.doc                                                                                                          
   การสร้างวินัยในการเก็บของให้เข้าที่โดยวิธีการจัดเก็บหมวดหมู่.doc                 

krukaow 2011-03-07 23:01
รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติม
   การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่อง สั้น.doc                                                                                                 
   การสร้างหนังสือเสริมประสบการ อังกฤษ.doc                                                                                                              
   การสอนเรื่องกำไรโดยใช้เครื่องคิด เลข.doc                                                                                                             
   การสำรวจการเลือกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.doc                                                     
   การสำรวจการส่งงานของนัก เรียน.doc                                                                                                                    
   การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษา อังกฤษ.doc                                                                                                     
   การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์ พิเศษ.doc                                                                          
   การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาล ทราย.doc                                                                                               
   การสำรวจสภาพปัญหาเด็กเล่นเกมขณะเรียน คอมพิวเตอร์.doc                                                                                                 
   การเสริมแรงโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงาน ศิลปะ.doc                                                                                     
   การเสริมสร้างระเบีบวินัยโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้อง เรียน.doc                                                                                         
   การเสริมสร้างระเบีบวินัยนักเรียนโดยวิธีการให้คะแนนเป็นห้อง เรียน.doc                                                                                 
   การอ่าน 2.doc                                                                                                                                       
   การ อ่าน.doc                                                                                                                                         
   กิจกรรมการซ่อม เสริม.doc                                                                                                                             
   แก้ปัญหาเขียนสะกดคำไม่ ถูก.doc                                                                                                                       
   แก้ปัญหาบวกลบคูณหาร เลข.doc                                                                                                                          
   คณิต.doc                                                                                                                                            
   คณิต2.doc                                                                                                                                           
   คณิต ม4.doc                                                                                                                                          
   ครู.doc                                                                                                                                             
   ครูที่พึง ประสงค์.doc                                                                                                                                
   ความต้องการบริการแนะ แนว.doc                                                                                                                         
   ความพึงพอของพนักงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบ หมาย.doc                                                                                         
   ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องาน โภชนาการ.doc                                                                                                        
   ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงาน โรงเรียน.doc                                                                                             
   ความพึงพอใจที่โรงเรียนจัดให้มีสวัสดิการ พนักงาน.doc                                                                                                  
   ความพึงพอใจในงานซ่อมบำรุงของฝ่าย บริการ.doc                                                                                                          
   คอม.doc                                                                                                                                             
   คุณลักษณะและลำดับที่ของคุณลักษณะของ ครู.doc                                                                                                          
   เค้าโครงการจัดทำสื่อเกมส์ เคมี.doc                                                                                                                   
   งานวิจัย ผลิตสื่อ CAI  ก๊าซ ของเหลว  ของ แข็ง.doc                                                                                                    
   จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนัก เรียน.doc                                                                                                                
   จริยธรรมอันพึง ประสงค์.doc                                                                                                                           
   เจตตคติต่อวิชา คณิต.doc                                                                                                                              
   ใช้ ได้.doc                                                                                                                                          
   ทักษะ วิทย์.doc                                                                                                                                      
   ทัศนคติที่มีต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนัก เรียน.doc                                                                                                        
   ไทย.doc                                                                                                                                             
   นักเรียน ใช้บริการเว็บบอร์ดทางอินเทอร์เนตเพื่อฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสในการสื่อ สาร.doc                                                                     
   นำไปใช้ได้ เลย.doc                                                                                                                                   
   แบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ภาษา จีน.doc                                                                                                                   
   แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการ เขียน.doc                                                                                                      
   ประโยชน์ของการคิด คำนวณ.doc                                                                                                                          
   ปัญหาเด็กเล่นเกมเรียน คอม.doc                                                                                                                        
   เปรียบเทียบความหมาย ภาษาถิ่นระยอง กับ ภาษา กลาง.doc                                                                                                  
   ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้าง สรรค์.doc                                                                     
   ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กระดับก่อนประถม ศึกษา.doc                                                                             
   ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก ปฐมวัย.doc                                                                              
   ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการ พูด.doc                                                                                        
   ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนัก เรียน.doc                                                                                    
   ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ เด็ก.doc                                                                           
   ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียน ได้.doc                                                                                    
   พฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนชั้น ม.doc                                                                                                   
   พฤติกรรมการเรียนว่าย นำ.doc                                                                                                                          
   พฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ภาษา อังกฤษ.doc                                                                                           
   พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบ คณิต.doc                                                                                                                      
   พฤติกรรมไม่ส่ง การบ้าน.doc                                                                                                                           
   พัฒนาการแต่งโจทย์ คณิต.doc                                                                                                                           
   พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยม และความรับผิด ชอบ.doc                                                                                                 
   พัฒนาการหาทักษะผล คูณ.doc                                                                                                                            
   พัฒนาทักษะกล้าม เนื้อ.doc                                                                                                                            
   พัฒนาทักษะการจำคำ ศัพท์.doc                                                                                                                          
   พัฒนาทักษะการจำศัพ ย์.doc                                                                                                                            
   พัฒนาทักษะการเรียนว่ายน้ำ สำหรับเด็กกลัวจม น้ำ.doc                                                                                                   
   พัฒนาทักษะการวาดภาพระบายสี  สำหรับเด็กอายุ 5 – 6.doc                                                                                                
   พัฒนาทักษะดานการ เขียน.doc                                                                                                                           
   พัฒนานำหนัก เกิน.doc                                                                                                                                 
   ไม่ส่ง งาน.doc                                                                                                                                       
   รายชื่อวิจัยในชั้น เรียน.doc                                                                                                                         
   วิเคราะการแก้โจทย์ คณิตศาสตร์.doc                                                                                                                    
   วิเคราะโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์.doc                                                                                                                     
   วิจัย เรื่อง การเช็คเวลาเรียนมีผลต่อการเข้าเรียนของนัก เรียน.doc                                                                                     
   วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการเรียน ออกซิเดชั่น  โดยใช้บทเรียนสำเร็จ รูป.doc                                                                             
   วิจัย ครู.doc                                                                                                                                        
   วิจัยความขยันหมั่น เพียร.doc                                                                                                                         
   วิจัยแบบเสริม แรง.doc                                                                                                                                
   ศึกษาการเขียนภาษาไทยไม่ ถูก.doc                                                                                                                      
   ศึกษาการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในระดับชั้น ป.4.doc                                                                                              
   ศึกษาการอ่านการเขียน ภาษาไทย ป.4.doc                                                                                                                
   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตา ร์ท.doc                                                                                               
   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสตาร์ทในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3.doc                                                                   
   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำท่าฟรี สไตล์.doc                                                                                                         
   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและการพัฒนาผู้ เรียน.doc                                                                                                 
   ศึกษาพฤติกรรมการเรียนว่ายน้ำและพัฒนาผู้ เรียน.doc                                                                                                    
   ศึกษาพฤติกรรมการลงเรียนว่าย น้ำ.doc                                                                                                                  
   ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงานของนัก เรียน.doc                                                                                 
   ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนเขียนภาษาไทยไม่ถูก ต้อง.doc                                                                                                  
   ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้อง ใช้สมาธิกับนัก เรียน.doc                                                               
   ส่งเสริมการเรียนพื้นฐานวิทย์ ม.1.doc                                                                                                                
   ส่งเสริมการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม1.doc                                                                                                       
   ส่งเสริมการอ่านทำนอง สเนาะ.doc                                                                                                                       
   ส่งเสริมการอ่านสะกด คำ.doc                                                                                                                           
   ส่งเสริมการอ่านสะกดคำของนัก เรียน.doc                                                                                                                
   ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้ วิทย์.doc                                                                                                             
   ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยา ศาสต.doc                                                                                                         
   ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนัก เรียน.doc                                                                                                          
   ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ของเด็กชายมนู  รัตน น้อย.doc                                                                                              
   ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของ เด็กชายมนู รัตน น้อย.doc                                                                                               
   ส่งเสริม สมาธิ.doc                                                                                                                                   
   สนใจที่จะสำรวจความต้องการการบริการแนะแนวของนัก เรียน.doc                                                                                             
   สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในการจัดจำหน่ายเครื่อง เขียน.doc                                                                                       
   สำรวจบุคลากรภูมิปัญญาท้อง ถิ่น.doc                                                                                                                   
   เสริมทักษะการค้นคว้าวิทย์.doc   

krukaow 2011-03-07 23:03
ลอก ๆ แก้ ๆ เปลี่ยน ๆ น่าจะ เสร็จ ๆ ผ่าน ๆ นะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- รายชื่อตัวอย่าง งานวิจัยในชั้นเรียน แบบเวิร์ดแก้ไขได้ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code © 2003-09 PHPWind แปลโดย: i7Forums ไอเซเว่นฟอรั่ม พัฒนา PHPWind, PBDigg, Bo-Blog สำหรับคนไทย
Time 0.024331 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us