.

สมุดบันทึก การศึกษาพรรณไม้ ก.7-003
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) รหัสสมาชิก 7-24120-001

เล่มที่
ชื่อท้องถิ่น
ผู้ศึกษา
รหัส
สถานที่พบ
ป้าย
แสดงรายละเอียด
1
ภัทรสุดา สุภาวะหา
21ตุลาคม2557
7-24120-001-8/1
5
กาญจนา
24ธันวาคม2563
7-24120-001-58/1
2
ภัทรสุดา สุภาวะหา
21ตุลาคม2557
7-24120-001-999/1
แสดงสมุดบันทึก ก.7-003 เล่มที่ 1 ถึง3 จากทั้งหมด 3

 

ต้นไม้ รอบันทึก
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อผู้บันทึก
ชื่อต้นไม้
ภาพหลัก
ภาพประกอบ 1
ไม่มีต้นไม้รอบันทึกครับ

แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 0 จากทั้งหมด 0 ข้อมูล

แสดงชื่อสมาชิกผู้เขียนบันทึกสมุดบันทึก ก.7-003 ทั้งหมด

สมุดบันทึก ก7-003 ต้นฉบับ

คู่มือการใช้งานค้นแผนที่่พรรณไม้

  ผู้จัดทำ

โครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย