.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ทะเบียนพรรณไม้รายต้น

เลขทะเบียนที่ :
106
รหัสพรรณไม้ :
7-24120-001- 106
ชื่อต้นไม้ :
สัก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Tectona  grandis  L.f.

สัก

ป้ายพรรณไม้รายต้นทั้งหมด

ต้นที่
ชื่อท้องถิ่น
สถานะ
สถานที่พบ
วันลงทะเบียน
วันจำหน่าย
ผู้ศึกษา
ชั้น
ภาพผู้ศึกษา
1
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2550
-
ด.ญ.กัลยรัตน์ แต้เฮง ม.2/1
2
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.รัติกาล แสงอรุณ ม.2/1
3
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. ราตรี ซุยเพ็ง ม.2/1
4
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.สลักจิต ยะหัตตะ ม.2//1
5
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ย. นนทนา ทองอ่วม ม.2/1
6
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. ศุภนุช บุญมี ม.2/1
7
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. สุภาวดี ศรีทอง ม.2/1
8
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. นิศานาถ จ่าคะพิทาน ม.2/1
9
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. ณัฐพร ไทยเจริญ ม.2/1
10
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. เปิ้ล มานาค ม.2/1
11
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
อ.ญ.ปาริชาต วงศ์ภา ม.2/1
12
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. สุชาดา สุริวงศ์ ม.2/1
13
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.ทิวลิป สามารถ ม.2/1
14
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.กัญญารัตน์ รุพันธ์ ม.2/1
15
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.สุนันทา รอดป่อง ม.2/1
16
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.พัชรี เชาวโชติ ม.2/1
17
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ย. มานี วารีรัมย์ ม.2/1
18
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.วารีรัตน์ นพตากูล ม.2/1
19
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ.ศศิประภา สังสมานนันท์ ม.2/1
20
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
01ธันวาคม2551
-
ด.ญ. ปฐมาวดี คราวจันทึก ม.2/1
21
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.อานนท์ เทพบรรทม 2/2
22
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.อนุชา เทพรักษา ม.2/2
23
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.ธวัชชัย พันพูน ม.2/2
24
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.วิเชียร แสงแก้ว ม.2/2
25
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.สุรเดช ตันเจริญ ม.2/2
26
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.ชัยภูมิ วิสุธิพงษ์ ม.2/2
27
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.ประเทือง บุญถนอม ม.2/2
28
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
09ธันวาคม2551
-
ด.ช.วีรยุทธ นาแพง ม.2/2
29
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช.จรัญ อินทศรี ม.2/2
30
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช.ทศวรรษ มาทอง ม.2/2
31
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช.ศักดา สมการ ม.2/2
32
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช.ณัฐพล ส้มทับทัย ม.2/2
33
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
พงศ์พัทธ์ พุ่มแก้ว ม.2/2
34
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช. วีรพงษ์ ยุบลไสย ม.2/2
35
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช.เจตพล ม่วงผล ม.2/2
36
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช.ยงยุทธ คูสุรังณานนท์ ม.2/2
37
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ช.พิสุทธิ์ พาภักดี ม.2/2
38
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ญ.สุณี พระพิมล ม.2/2
39
สัก
คงอยู่ หน้าอาคารสี่
29ธันวาคม2551
-
ด.ญ.วัชราภรณ์ ซุยเพ็ง ม.2/2
40
สัก
คงอยู่ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม
25มกราคม2552
-
อ.สำเภา วัฒนพงษ์ -
41
สัก
คงอยู่ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม
25มกราคม2552
-
อ.สำเภา วัฒนพงษ์ -
42
สัก
คงอยู่ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม
25มกราคม2552
-
อ.สำเภา วัฒนพงษ์ -
43
สัก
คงอยู่ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม
25มกราคม2552
-
อ.สำเภา วัฒนพงษ์ -
44
สัก
คงอยู่ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม
25มกราคม2552
-
อ.สำเภา วัฒนพงษ์ -
45
สัก
คงอยู่ อาคารเรียน 3 สวนไร่นาสวนผสม
25มกราคม2552
-
อ.สำเภา วัฒนพงษ์ -
46
สัก
คงอยู่ ข้างห้องทูบีนัมเบอร์วัน
10พฤศจิกายน2556
-
ด.ญ.เบญจวรรณ สุขวงษ์ ม.1/2
46
สัก
คงอยู่ ข้างห้องทูบีนัมเบอร์วัน
10พฤศจิกายน2556
-
ด.ญ.เบญจวรรณ สุขวงษ์ ม.1/2
47
สัก
คงอยู่ ข้างห้องทูบีนัมเบอร์วัน
10พฤศจิกายน2556
-
ยุพิน ยงเขตร์การณ์ ม.1/2
48
สัก
คงอยู่ หน้าอาคาร4
10พฤศจิกายน2556
-
ด.ช.บุญฤทธิ์ อามาตสมบัติ ม.1/2
49
สัก
คงอยู่ ห้องเรียนธรรมชาติ
10พฤศจิกายน2556
-
ด.ช.สราวุฒิ คำสุขสวัสดิ์ ม.3/1
50
สัก
คงอยู่ ข้างห้องทูบีนัมเบอร์วัน
10พฤศจิกายน2556
-
ด.ญ.บุญยนุษ สุพรรณ์ ม.1/2
51
สัก
คงอยู่ สวนป่าส่วนที่หนึ่ง
10พฤศจิกายน2556
-
นางสาวเทพยุดา กรัตพงษ์ ม.3/1
52
สัก
คงอยู่ ห้องเรียนธรรมชาติ
10พฤศจิกายน2556
-
ด.ญ.วนาพร สัมภาลี ม.3/1
53
สัก
คงอยู่ ห้องเรียนธรรมชาติ
11พฤศจิกายน2556
-
นางสาวณัฐริณีย์ พลอยดี ม.3/1
54
สัก
คงอยู่ ข้างห้องทูบี1
11พฤศจิกายน2556
-
ด.ช.เดโช สิงห์จันทร์ ม.1/2
55
สัก
คงอยู่ ข้างห้องทูบีนัมเบอร์วัน
11พฤศจิกายน2556
-
ด.ญ.ศศิวิมล อุณหิต ม.1/2

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)