.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ค้นหาป้ายพรรณไม้รายต้น

ค้นหาทะเบียนรายต้น:  
ใส่คำค้นที่ต้องการ เช่น ชื่อผู้ศึกษา เลขต้นที่ หรือชื่อท้องถิ่น เพื่อหาต้นไม้ที่จะดูหรือพิมพ์ป้ายพรรณไม้

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)