.

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสสมาชิก 7-24120-001

ฐานข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ทะเบียนพรรณไม้รายต้น

ป้ายพรรณไม้รายต้น
ต้นที่
ชื่อท้องถิ่น
สถานที่พบ
วันลงทะเบียน
ชื่อผู้ศึกษา
ชั้น
1
ลำโพง
25มิถุนายน2558
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ครู - อาจารย์
2
ลำโพง
23กันยายน2558
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
ครู - อาจารย์
1
หางนกยุงไทย
21ตุลาคม2557
ภัทรสุดา สุภาวะหา
ป 6/2
1
ไก่ฟ้า
21ตุลาคม2557
ภัทรสุดา สุภาวะหา
ป 6/2

 ข้อมูล1ถึง4จาก4

แสดงทะเบียนพรรณไม้ ตามปีลงทะเบียน

แสดงทะเบียนรายต้นทั้งหมดที่คงอยู่

กลับหน้าเมนูหลัก

จัดทำฐานข้อมูล โดย อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)