ทำเนียบครูเขาหินซ้อน
นายสายบัว  พงษ์จรูญ
ตำแหน่งที่
2964
ชื่อ-สกุล
นายสายบัว พงษ์จรูญ
ตำแหน่ง
ครู
โทร
E-mail
krusaybao@hotmail.co