ทำเนียบครูเขาหินซ้อน
นายสำเภา  วัฒนพงษ์
ตำแหน่งที่
2978
ชื่อ-สกุล
นายสำเภา วัฒนพงษ์
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
โทร
0894029344
E-mail
krusampao@hotmail.com