ทำเนียบครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

id
เลขตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
สถานะ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
เอก
มือถือ
email
-
1
2960_m

นายรุจน์ ไชยฤทธิ์
นายรุจน์ ไชยฤทธิ์

เลิกปฏิบัติการสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร.ม.
บริหารรัฐกิจ
hinsorn2@hotmail.com
2
955_m

นางสาวอัมพิกา สิริพรม
นางสาวอัมพิกา สิริพรม

ย้ายโรงเรียน
รองผู้อำนวยการ
กศ.ม.
หลักสูตรและการสอน
08-1177-8466
air1007@hotmail.com
3
2961_m

นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเมือง

ย้ายโรงเรียน
รองผอ.
ป.บัณฑิต
บริหารการศึกษา
hinsornschool@hotmail.com
4
1103

นางเจียมรัตน์ วรหวัง
นางเจียมรัตน์ วรหวัง

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
สุขศึกษา
krujaemrat@hotmail.com
5
2965

นางสุมาลี สมเจริญ
นางสุมาลี สมเจริญ

ย้ายโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.
การประถมศึกษา
sumalee_hs@hotmail.com
6
2972

นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์
นางสาวศรีรัตน์ ตุ้มพันธุ์

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
พลศึกษา
krusrirat@hotmail.com
7
2974

นางสาววรารัตน์ เขินประติยุทธ
นางสาววรารัตน์ เขินประติยุทธ

ย้ายโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ.
ประวัติศาสตร์
kruwararat@hotmail.com
8
2980

นางปาริชาต สุริย์ศรี
นางปาริชาต สุริย์ศรี

ย้ายโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.
มัธยมศึกษา
kru_jim2502@hotmail.com
9
2981

นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง
นางเพ็ญจันทร์ ชาวเวียง

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
0816399441
krupenjan_hs@hotmail.com
10
17

นางสมใจ โปธาตุ
นางสมใจ โปธาตุ

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
นาฎศิลป์
krusomjai_po@hotmail.com
11
388

นางพรพิมล โชติโก
นางพรพิมล โชติโก

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
คอมพิวเตอร์
kru_a_hs@hotmail.com
12
688

นางเกษร แจ่มใส
นางเกษร แจ่มใส

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
คณิตศาสตร์
krukason@hotmail.com
13
2579

นายภาณุพงศ์ คงคารัตน์
นายภาณุพงศ์ คงคารัตน์

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
ค.บ.
สังคมศึกษา
krunu_hs@hotmail.com
14
2883

นายประสิทธิ์ เทพโกมุท
นายประสิทธิ์ เทพโกมุท

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
เกษตรศาสตร์
kruprasit_hs@hotmail.com
15
2964

นายสายบัว พงษ์จรูญ
นายสายบัว พงษ์จรูญ

ปฏิบัติงาน
ครู
กศ.บ.
ภาษาไทย
krusaybao@hotmail.co
16
2966

นายสุรศักดิ์ ครองสกุล
นายสุรศักดิ์ ครองสกุล

เลิกปฏิบัติการสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
การประถมศึกษา
surasak_hs@hotmail.com
17
2968

นางสาวอุษณีย์ เมืองแมน
นางสาวอุษณีย์ เมืองแมน

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
กศ.บ.
การประถมศึกษา
krusai@hotmail.com
18
2969

นางชลอ สงัด
นางชลอ สงัด

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
krucharaw@hotmail.com
19
2970

นางสุณี โคตะมะ
นางสุณี โคตะมะ

ย้ายโรงเรียน
ครู
กศ.บ.
ภาษาไทย
sunee_cotama@hotmail.com
20
2975

นางลิ้นจี่ ณีคง
นางลิ้นจี่ ณีคง

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
kru_je@hotmail.com
21
2976

นายพีระพงษ์ สุริย์ศรี
นายพีระพงษ์ สุริย์ศรี

ย้ายโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.
บริหารการศึกษา
kru_pee@hotmail.com
22
2977

นางวารุณี หัสเสนะ
นางวารุณี หัสเสนะ

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
การแนะแนว
kruwarunee@hotmail.com
23
2978

นายสำเภา วัฒนพงษ์
นายสำเภา วัฒนพงษ์

ปฏิบัติงาน
ครู คศ.3
ค.บ.
พลศึกษา
0894029344
krusampao@hotmail.com
24
2979

นายภิชาติ ลิ้มสวัสดิ์
นายภิชาติ ลิ้มสวัสดิ์

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
ค.บ.
สังคมศึกษา
krupichad@hotmail.com
25
2982

นางละมูล วัฒนเศรษฐ
นางละมูล วัฒนเศรษฐ

ย้ายโรงเรียน
ครู
ค.บ.
สังคมศึกษา
krulamoon@hotmail.com
26
2983

นางสาวกาญจนา บุญมี
นางสาวกาญจนา บุญมี

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
kruoil_hs@hotmail.com
27
2984

นางสกุลรัตน์ ทิพย์รงค์
นางสกุลรัตน์ ทิพย์รงค์

ย้ายโรงเรียน
ครู
กศ.ม.
การแนะแนว
krumam_hs@hotmail.com
28
3004

นายชะเอม มะลิซ้อน
นายชะเอม มะลิซ้อน

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
ค.บ.
บริหารการโรงเรียน
chaam_hs@hotmail.com
29
3023

นางรัชนี ชอบสวน
นางรัชนี ชอบสวน

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
ศษ.บ.
บริหารการศึกษา
ratchanee_hs@hotmail.com
30
3785

นางนันท์นภัส แสงดี
นางนันท์นภัส แสงดี

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
การประถมศึกษา
krulek_hs@hotmail.com
31
3786

นางมยุรี ตัญญะ
นางมยุรี ตัญญะ

ย้ายโรงเรียน
ครู
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
krutik_hs@hotmail.com
32
3787

นางสมใจ สุวรรณกูล
นางสมใจ สุวรรณกูล

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
krusomjai@hotmail.com
33
3788

นางบังอร แกล้วเดชศรี
นางบังอร แกล้วเดชศรี

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
ค.บ.
การประถมศึกษา
krubangon@hotmail.com
34
3789

นางสาวสุวรรณา กระตุฤกษ์
นางสาวสุวรรณา กระตุฤกษ์

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
ค.บ.
ภาษาไทย
kru_suwanna@hotmail.com
35
3790

นางอัญชลี คำแก้ว
นางอัญชลี คำแก้ว

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
สุขศึกษา
anchalee_hs@hotmail.com
36
3791

นายสุภกฤต ธีรานุวัตน์
นายสุภกฤต ธีรานุวัตน์

ปฏิบัติงาน
ครู
กศ.บ.
สังคมศึกษา
sopon_hs@hotmail.com
37
3792_m

นางอภิชญา วิบูลย์
นางอภิชญา วิบูลย์

ย้ายโรงเรียน
ครู
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
cotchnee@hotmail.com
38
3793

นายพิทักษ์ สาติวงค์
นายพิทักษ์ สาติวงค์

เลิกปฏิบัติการสอน
ครู
วท.บ.
เกษตรศาสตร์
08-7141-7788
krupitak@hotmail.com
39
3794

นางจริยา วิญญรัตน์
นางจริยา วิญญรัตน์

ย้ายโรงเรียน
ครู
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
krujariya@hotmail.com
40
4018

นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.ม.
เทคโนโลยีทางการศึกษา
081-7587627
krukaow@hotmail.com
41
4019

นายอภิชาติ อยู่จุ้ย
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
กศ.บ.
พลศึกษา
08-1278-5964
portoy1@hotmail.com
42
4078

นางนุศรา ทองสุวรรณ
นางนุศรา ทองสุวรรณ

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
ภาษาไทย
0895425661
nuch_tongsuwan@hotmail.com
43
22

นางสาวสุฑามาศ รอดอุดม
นางสาวสุฑามาศ รอดอุดม

ย้ายโรงเรียน
ครู
ค.บ.
วิทยาศาสตร์
-
44
1046

นางทัศนี ไชยฤทธิ์
นางทัศนี ไชยฤทธิ์

ปฏิบัติงาน
ครู
ค.บ.
การอนุบาล
krutu_hs@hotmail.com
45
ฝ01

นายพุทธพงษ์ อันทสิม
นายพุทธพงษ์ อันทสิม

ย้ายโรงเรียน
ครูฝึกสอน
ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์
-
put_188@hotmail.com
46
p001

นางสาวจุฑามาศ พานิชชาติ
นางสาวจุฑามาศ พานิชชาติ

ย้ายโรงเรียน
-
-
-
-
-
47
p002

อธิศนันท์ ธัญญเจริญ
อธิศนันท์ ธัญญเจริญ

ปฏิบัติงาน
-
-
-
-
-
48
p003

ลัดดาวัลย์ ชื่นใจดี
ลัดดาวัลย์ ชื่นใจดี

ปฏิบัติงาน
-
-
-
-
-
49
p005

นายวิรัตน์ พืชบัวงาม
นายวิรัตน์ พืชบัวงาม

เลิกปฏิบัติการสอน
-
-
-
-
-
50
1123

นายเชาว์ลิตร คมกระโทก
นายเชาว์ลิตร คมกระโทก

ย้ายโรงเรียน
ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบันฑิต
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
0865102259
kru_chaowalid@hotmail.com
51
2961_mm_m

กิตติพงษ์ ศิริเมือง
กิตติพงษ์ ศิริเมือง

ย้ายโรงเรียน
รองผู้อำนวยการ
ปริญญาตรี และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
089-8321390
piek_mao@hotmail.com
52
3786

นางสาววันดี เธียรประมุข
นางสาววันดี เธียรประมุข

ปฏิบัติงาน
3786
ค.บ.
การประถมศึกษา
088-4421818
dee_9999@msn.com
53
2927

กฤชกร ศรเพียงออ
กฤชกร ศรเพียงออ

ย้ายโรงเรียน
คศ 1
ปริญญาตรี
ดนตรีศึกษา
0895519593
A-gon1.0@hotmail.com
54
955

นายวิทยา เปี่ยมเต็ม
นายวิทยา เปี่ยมเต็ม

ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
การศึกษามหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา
080-012-1818
testtwo1@hotmail.com
55
22

นางสาวเยาวพา พูลโภคา
นางสาวเยาวพา พูลโภคา

ย้ายโรงเรียน
ครู
ครุศาสตร์บัณฑิต
คบ. วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
-
-
56
2971

วาสนา อินทนิล
วาสนา อินทนิล

ปฏิบัติงาน
57
2579

นางธนัชชา นาแพง
นางธนัชชา นาแพง

ปฏิบัติงาน
ครูชำนาญการพิเศษ
-
นาฎศิลป์
-
-
58
2947_m

นางสาวฐิติวรดา ศรีสุวรรณ์
นางสาวฐิติวรดา ศรีสุวรรณ์

ย้ายโรงเรียน
ครู
การศึกษามหาบัณฑิต
บริหารการศึกษา
-
titiworada1981@gmail.com
59
mr001

นายพรศักดิ์ อินทนิล
นายพรศักดิ์ อินทนิล

ปฏิบัติงาน
ครู
ปริญญาตรี
สังคมศึกษา
-
-
60
mr002

นางบัวหลวง บุตรทอง
นางบัวหลวง บุตรทอง

ปฏิบัติงาน
ครู
ปริญญาตรี
ภาษาอังกฤษ
-
-
61
2965

นายชัชวาล แสงทอง
นายชัชวาล แสงทอง

ปฏิบัติงาน
ครู
ปริญญาตรี
ดนตรีไทย
-
-
62
22

นางสาวพัชรมัย พระพิมล
นางสาวพัชรมัย พระพิมล

ปฏิบัติงาน
ครู
ปริญญาตรี
ภาษาไทย
0850462525
paopeer2010@live.com
63
1123(ส)

นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์

ปฏิบัติงาน
ครู
ปริญญาตรี
คอมพิวเตอร์
-
koy_pimpisa@hotmail.com