ชื่อ : เกษร
ประเภท : ไม้ยืนต้น
สถานที่พบ : ห้องเรียน
วันที่บันทึก : 4 มีนาคม 2562
ผู้บันทึก : เกษร

ภาพประกอบ