ตารางสอนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2