Gallery ภาพโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ปี 2549

เพื่อให้ดูภาพได้อย่างรวดเร็วถ้าดูภายในโรงเรียนให้เปลี่ยนเลข URL
จาก http://www.hinsorn.ac.th เป็น 192.168.0.5 ท่านจะชมภาพได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอ

1

IMG_0688.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0689.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0690.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0691.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0692.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0693.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0694.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0695.jpg.JPG

1049 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0696.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0697.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0698.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size
IMG_0699.jpg.JPG

1052 x 700 | 1/2 | 1/4 size

หน้าแรก | << ย้อนกลับ   page 8 of 8