ยอดรวม(ป.1-ม.3)
ชาย
หญิง
รวม
439
นักเรียนขาดวันที่ 05 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา2566
id
รหัส
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เหตุ
 
ยังไม่ได้บันทึกสถิติครับ
ยอดนักเรียนขาดวันนี้
ชาย
หญิง
รวม
0