ยอดรวม(ป.1-ม.3)
ชาย
หญิง
รวม
473
นักเรียนขาดวันที่ 04 ตุลาคม 2565 ปีการศึกษา2565
id
รหัส
ชื่อ-สกุล
ชั้น
เหตุ
 
ยังไม่ได้บันทึกสถิติครับ
ยอดนักเรียนขาดวันนี้
ชาย
หญิง
รวม
0