ผลงานนักเรียนด้านโปรแกรม Paint
หัวข้อลดภาวะโลกร้อน

งานเก่งสร้างชาติ วันที่ 20-25 เมษายน 2552

1
โรงเรียนบางบัว
2
โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ
3
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ม
4
โรงเรียนบ้านเขาวง
5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
6
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
7
ร.ร วัดประสาทนิกร 2
8
โรงเรียนบ้านสิเดะ
9
โรงเรียนปางป้อม
10
วัดม่วงหวาน
11
โรงเรียนบ้านหน้าเขา
12
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์