โปรแกรมบันทึกข้อมูลการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงใหม่ รุ่น 2.0

10 อันดับผู้ใช้งานสูงสุดของเราปีการศึกษา 2565
ที่
รหัส
ชื่อ-สกุล
จำนวนครั้งใช้งาน
1.

แก้ไขข้อมูลนักเรียน

ห้องสอบออนไลน์

แสดงกราฟสถิติผู้ใช้งานรวมรายปี
โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ่้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)