จัดทำโดย

1.
นายภาณุพงศ์ ผาสุข มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.
นางสาวอัฐภิญญา บัวพุทธ มัธยมศึกษาปีที่ 3
3.
เด็กชายสุนทร รังษี มัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่ปรึกษาโครงงาน
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย, รองวิทยา เปี่ยมเต็ม

 

แสดงกราฟสถิติผู้ใช้งานรวมรายปี
โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ่้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)