ค้นหาข้อมูลการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
ปีการศึกษา
ชั้น
เดือน
 

 

สรุปยอดการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
ที่
ชื่อเครื่อง
จำนวนการใช้งาน
1.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  1
3996
2.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  0
2080
3.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  5
1231
4.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  4
1225
5.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  3
1224
6.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  12
1212
7.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  2
1198
8.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  6
1183
9.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  10
1165
10.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  13
1157
11.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  20
1149
12.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  15
1144
13.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  14
1144
14.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  8
1142
15.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  11
1139
16.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  16
1137
17.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  9
1125
18.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  19
1117
19.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  7
1113
20.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  22
1111
21.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  24
1110
22.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  23
1109
23.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  18
1109
24.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  17
1108
25.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  21
1108
26.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  -1
156
27.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  268435455
26
28.
คอมพิวเตอร์เครื่องที่  300
1
แสดงกราฟสถิติผู้ใช้งานรวมรายปี
โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ่้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)