แสดงการเข้าใช้ห้องปฎิบัตการคอมพิวเตอร์ วันที่ 27พฤษภาคม2565
รายชื่อผู้ใช้งานสูงสุด 5 อันดับแรกปีการศึกษา 2565
รหัส
ชื่อ-สกุล
จำนวนครั้ง
2
 
7
6
5
4
3
2
1
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
21
20
19
18
17
16
15
22
23
24
         
         
แสดงกราฟสถิติผู้ใช้งานรวมรายปี
โครงงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ่้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)