กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 4 รหัส(ว14101)
2
80
รายละเอียด