กำหนดการสอน
โรงเรียน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ปฐมวัย ตัวเรา ุ กิจกรรม รหัส(11222)
1
20
รายละเอียด