กำหนดการสอน
นายธนวุฒิ กาตีวงศ์ โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภารตะวันออก)

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
ประถมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 4 รหัส(ว14101)
2
80
รายละเอียด