กำหนดการสอน
นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน

วิชาที่สอน
ที่
ปีการศึกษา
ขั้น
กลุ่มสาระ
วิชา
หน่วยกิต
จำนวนชั่วโมงสอน
หมายเหตุ
1.
2565
อนุบาล 3 ปฐมวัย ตัวเรา ุ กิจกรรม รหัส(11222)
1
20
รายละเอียด