นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
นายวิทยา เปี่ยมเต็ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน