นายภาณุพงศ์  คงคารัตน์
ตำแหน่งเลขที่
2579
ชื่อ-สกุล
นายภาณุพงศ์ คงคารัตน์
วันเดือนปีเกิด
14 ตุลาคม 2503
บรรจุ/เริ่มปฏิบัติงาน
1 พฤษภาคม 2522
ตำแหน่ง
ครู
วุฒิการศึกษา
ค.บ. วิชาเอก สังคมศึกษา
คู่สมรส
ที่อยู่
108/319 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
โทร 08-6821-5538
มือถือ
E mail
krunu_hs@hotmail.com
 
วันย้าย / เลิกการปฏิบัติงาน
โรงเรียนใหม่ / สถานที่ติดต่อ

ลำดับที่
รางวัล/วุฒิบัตร/การศึกษาอบรม
สถานที่อบรม
วันที่ได้รับ
1

ระหว่างวันที่

รายชื่อครูทั้งหมด