ชื่อ : เฟื่องฟ้า
ประเภท : ไม้รอเลื้อย
สถานที่พบ : ข้างห้องประชุมเล็ก
วันที่บันทึก : 4 มีนาคม 2562
ผู้บันทึก : นางทัศนี ไชยฤทธิ์

ภาพประกอบ