ip address
ชื่อ - สกุล
วิชาที่สอบ
คะแนน
125.26.222.175
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 11 มิถุนายน 2562
ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
1/5
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561
5/20
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561
1/45
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.5 ปี 2561
6/30
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
5/20
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
4/30
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
2/30
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
3/25
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
2/10
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
3/5
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
2/10
1.46.142.129
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 03 พฤษภาคม 2562
ข้อสอบตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ป.4 ปี 2561
0/5
134.236.212.1
ชื่อ นักเรียนทั่วไป
ชั้น ป./-โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2562
ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
0/5
223.24.147.77
ชื่อ เด็กชายทิวากร ศรีสุข
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 06 มีนาคม 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
9/30
1.46.76.204
ชื่อ เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 01 มีนาคม 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
43/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กพรเทพ ศรีเกษม
ชั้น ป.5/2โรงเรียน โรงเรียนบ้าน เขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเฉืองเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
35/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายชาวี คิดอ่าน
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
36/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายทรงกลด พรมสอน
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
42/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กพรเทพ ศรีเกษม
ชั้น ป.5/2โรงเรียน โรงเรียนบ้าน เขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเฉืองเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
10/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายพงศกร สุวรรณะ
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
34/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายทรงกลด พรมสอน
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
47/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินฃ้อน
จังหวัดฉะเชฺฺงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
37/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็ก ธัญธร สืบราฎร์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
14/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายฐิติศักด้ืิ์ ชินรัมย์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
44/60
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินฃ้อน
จังหวัดฉะเชฺฺงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
39/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงพิรดา ศรีดา
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
47/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายพงศ์พันธ์ แม้อนุศิษย์
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
46/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กสุนันทา นคพิจิตร
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
48/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง อภัสชา หมื่นประเสริฐ
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
49/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายพงศกร สุวรรณะ
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
45/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กสุนันทา นคพิจิตร
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
49/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
50/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายภูธเนศ ชินรัมย์
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
50/50
171.5.183.163
ชื่อ เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินฃ้อน
จังหวัดฉะเชฺฺงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
44/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
20/60
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
24/60
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
18/60
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงรัตนภรณ์ รินรัมย์
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
24/60
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
13/60
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงแบ่ง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
0/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายชาวี คิดอ่าน
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
4/50
101.109.116.54
ชื่อ สกนธ์ ปิ่นแก้ว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
16/50
101.109.116.54
ชื่อ สกนธ์ ปิ่นแก้ว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/50
101.109.116.54
ชื่อ สกนธ์ ปิ่นแก้ว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
18/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายชาวี คิดอ่าน
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
33/50
101.109.116.54
ชื่อ สกนธ์ ปิ่นแก้ว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1/50
101.109.116.54
ชื่อ สกนธ์ ปิ่นแก้ว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
20/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายนัสทวุฒิ บุราญ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
32/60
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงมุกดา พลสงคราม
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินช้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2558 ชุดที่ 2
27/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง รุ่งลดา ผะการัตน์
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
2/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายปิยะภัทร สุขเกิด
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเฉืองเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
1/50
101.109.116.54
ชื่อ เด็ก ด.ญ นภัสสร ทองสะอาด
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้าน เขาห่ินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
12/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง ปาริตา สุธรรมา
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
15/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง กันทิกา พิมพ์สมาน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
16/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหยิงคณิศร โสปันหริ
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
19/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงมัณฑิดา แก้วสุวรรณ
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
9/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงสุประวีณ์ โยมสีเคน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
17/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กพัทธ์ธีรา ซื่อตรง
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
9/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กธนพันธุ ตันติปาลพันธ
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
13/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็ก รัฐศาสตร้ ศรีบูรี
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
8/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายนิรุตม์คินาวัน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
11/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็ก ด.ช. ธีระชัย ประทาน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้าน เขาห่ินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
12/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง วิมลมณี บุญล้น
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
11/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง กัญธิชา นวนทอง
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
9/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายนวพรรษ สง่าวงศ์
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
9/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงปฐมาวดี พันธุ์พูล
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัด็ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
10/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายทวีเดช สุภาวะหา
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
13/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายดริถญภกษั คิลารัตั
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินฃ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
5/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชาย
ชั้น ป.4/2โรงเรียน เขาหินฃ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
6/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชาย นุกุล ภู่ระหงษ์
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเฃาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
23/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายทิวากร ศรีสุข
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
8/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงกัลยา ดวงเสนา
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเข้าหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเททรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
12/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายทวีทรัพย์ ขุนแก้ว
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
15/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายอนุสรณ์อุทาวงษ์
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
13/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายณภัทร คงยืน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
23/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายสุพน์ เรื่อน
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดแะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
6/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กญิงวันทนา บัวสอน
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
20/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง รุ่งลดา ผะการัตน์
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
25/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็ก.ศักดา...ไม่หวั่น
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
9/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงแพรวาสุขจันทา
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินว้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
25/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงเพ็ญพิชา พรหมมา
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
18/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง พัทธิพร อ่อนฤทธิ์
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
21/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กสมุทร สุจริต
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
16/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายทศพร...สมสวย
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
8/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กพัฒน์พงกิจสมโฦชน์
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
9/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กสิทธิชัย พรมชาติ
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเข้าหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเททรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
10/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายเอกราช มีชัย
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
15/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กพรเทพ ศรีเกษม
ชั้น ป.5/2โรงเรียน โรงเรียนบ้าน เขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเฉืองเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
6/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายกิตติวินท ผาวันดี
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินช้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
8/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงณัฐธิดา มีคำ
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
18/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง นารีประภัทร เข็มจรูญ
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
19/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายกิตติพงดุลยสิท
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัด็ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
21/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชานสันติ นันทะสาด
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
1/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กชายเจษฎา จันทร์ธร
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
16/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิง สัณห์ฤทัย สันพายุ
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
25/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงพิชญธิดา อยู่สุขสบาย
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
28/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กพงศกร​ จูมทอง
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา​
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
16/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กกถษฎ์ฐฺิภัค โพธฺิ์แดง
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเฃาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
20/30
101.109.116.54
ชื่อ เด็กหญิงฐิติพร เชาว์รัตน์
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1 ปี 2557
16/30
113.53.48.112
ชื่อ เด็กชายสุเมธ ฉํ่เาสงี่ยม
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ็ฮฯ
จังหวัดฉะเชฺฺงเทรา
วันทดสอบ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
48/50

  Records 1 to 100 of 21003 

 

| หน้าแรก