ip address
ชื่อ - สกุล
วิชาที่สอบ
คะแนน
192.168.101.171
ชื่อ เด็กหญิงศันศนีย์ ประกอบทรัพย์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
27/70
192.168.101.48
ชื่อ เด็กชายเดชณรงค์ แก้วอ่ำ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
28/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายสุธี แซ่หว่อง
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
54/70
192.168.100.142
ชื่อ เด็กหญิงจันจิรา อินทลักษณ์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
25/30
192.168.101.211
ชื่อ เด็กหญิงสุภัสสร สุภาสุ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
28/70
192.168.101.150
ชื่อ เด็กชายราชัน ศรีชื่น
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
17/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
21/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
21/70
192.168.102.252
ชื่อ เด็กหญิงปัญญาพร ถาวร
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
50/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายขวัญชัย เกษรนวล
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
30/70
192.168.102.252
ชื่อ เด็กหญิงปัญญาพร ถาวร
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
50/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงธนวรรณ เครื่องทิพย์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
48/70
192.168.103.55
ชื่อ เด็กหญิงสุพัฒชา ผาสุข
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
65/70
192.168.254.13
ชื่อ เด็กหญิงจันจิรา อินทลักษณ์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
66/70
192.168.103.116
ชื่อ เด็กชายธีรยุทธ อ่อนดี
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/70
192.168.254.13
ชื่อ เด็กชายนิธิกร ท่าทราย
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
12/70
192.168.101.211
ชื่อ เด็กหญิงสุภัสสร สุภาสุ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
33/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายสุธี แซ่หว่อง
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
54/70
192.168.101.217
ชื่อ เด็กชายดุลยวัต ใจเขียว
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
35/70
192.168.101.150
ชื่อ เด็กชายราชัน ศรีชื่น
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
20/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงปนัดดา พลสว่าง
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
33/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงธิดารัตน์ กลึงกลิ่น
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
65/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
14/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงรุ่งวิภา โคพระ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
66/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายนิธิกร ท่าทราย
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 1
11/30
192.168.254.13
ชื่อ เด็กหญิงจันจิรา อินทลักษณ์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
67/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงจรรยมณฑน์ นิราช
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
70/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
24/70
192.168.254.13
ชื่อ เด็กชายสุธี แซ่หว่อง
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
55/70
192.168.103.116
ชื่อ เด็กชายธีรยุทธ อ่อนดี
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
21/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/70
192.168.103.116
ชื่อ เด็กชายธีรยุทธ อ่อนดี
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
21/70
192.168.103.56
ชื่อ เด็กชายยิ่งพิทักษ์ ปรีชา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/70
192.168.101.150
ชื่อ เด็กชายราชัน ศรีชื่น
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/70
192.168.101.150
ชื่อ เด็กชายราชัน ศรีชื่น
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
19/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงภัณฑิรา แก่นทรัพย์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
70/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงจันจิรา อินทลักษณ์
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
66/70
202.29.178.82
ชื่อ เด็กหญิงธิดารัตน์ กลึงกลิ่น
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2557 ชุดที่ 2
65/70
192.168.101.71
ชื่อ เด็กหญิงพิมพ์นิภา เสือดาว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
25/50
192.168.101.58
ชื่อ เด็กหญิงณริน สิทธิธนาสุทธิ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
3/5
192.168.101.58
ชื่อ เด็กหญิงณริน สิทธิธนาสุทธิ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
3/5
192.168.101.64
ชื่อ เด็กหญิงอารียา ศรีหะสุทธิ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
31/50
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่ตั้ง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
28/50
192.168.101.71
ชื่อ เด็กหญิงพิมพ์นิภา เสือดาว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
5/50
192.168.101.58
ชื่อ เด็กหญิงณริน สิทธิธนาสุทธิ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
1/50
192.168.101.58
ชื่อ เด็กหญิงณริน สิทธิธนาสุทธิ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
19/50
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ตัวอย่างข้อสอบ pre O net คณิตศาสตร์ ปี 2555
1/5
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
2/50
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
1/50
192.168.254.13
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
20/50
192.168.101.71
ชื่อ เด็กหญิงพิมพ์นิภา เสือดาว
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
9/50
192.168.101.69
ชื่อ เด็กชายสหรัก แซ่อึ้ง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
1/50
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
9/50
192.168.101.69
ชื่อ เด็กชายสหรัก แซ่อึ้ง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
0/50
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
10/50
192.168.101.69
ชื่อ เด็กชายสหรัก แซ่อึ้ง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
1/50
192.168.254.13
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
8/50
192.168.101.69
ชื่อ เด็กชายสหรัก แซ่อึ้ง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 2
3/50
192.168.254.13
ชื่อ เด็กชายสมมาตร ทูลทอง
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
10/50
202.29.178.82
ชื่อ เด็กชายศักดิ์ดา ประกอบทรัพย์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 23 ก.พ. 58
ข้อสอบปลายปี วิทยาศาสตร์ ป.5 ปี 2557 ชุดที่ 1
6/50
125.27.9.114
ชื่อ เด็กหญิงภัทรสุดา สุภาวะหา
ชั้น ป.6โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อนฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 21 ก.พ. 58
อ่านจับใจความ
0/5

  Records 25501 to 25563 of 25563 

 

| หน้าแรก