ที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
1 พรพิพัฒน์ พิภบไพบูลย์ ม. 3/1
2 ธาริตา เอี่ยมจรูญ ม. 3/1
3 ชาลิณี โฉมเฉิด ม. 3/1
4 สุธี ศรีจันทร์ ม. 3/1
5 วุฒิชัย ส่วนเสน่ห์ ม. 3/1
6 อรรถพล พุฒตาล ม. 3/1
7 พรทิพย์ ดอนมอญ ม. 3/1
8 เด็กหญิงสุมาลี เพียสุด ม. 3/1
9 คณิศา คำแฝง ม. 3/1
10 สุภาพร วงษ์มา ม. 3/1
11 กาญจนา ทิพย์สุวรรณ์ ม. 3/1
12 พรชิตา ขาวคม ม. 3/1
13 นิศากร เชียงทา ม. 3/1
14 สุดารัตน์ ศรีสงคราม ม. 3/1
15 ปณิตา คำแฝง ม. 3/1
16 สุมินตรา ปรีชา ม. 3/2
17 ปภพ สิกานนท์ ม. 3/2
18 เดชาวัต พึ่งเกษม ม. 3/2
19 ธนพร ธรรมสิงห์ ม. 3/2
20 สิทธิพร วงษ์มา ม. 3/2
21 สุมินตรา เกาะสะเกตุ ม. 3/2
22 นันทวรรณ ศรีสงคราม ม. 3/2
23 กมลวรรณ สู่สุข ม. 3/2
24 วราภรณ์ เปรมกมล ม. 3/2
25 ศศิวิมล แซ่เตียว ม. 3/2
26 ศราวุธ โพศรี ม. 3/2
27 ประพัฒน์ สุพัฒตะ ม. 3/2
28 สิทธิชัย ชดพรมราช ม. 3/2
29 พีรยา คินาพิทย์ ม. 3/2
30 สามารถ ตรีสาต ม. 3/2
31 สิทธิพงษ์ รุพันธ์ ม. 3/2
32 ปรียาทิพย์ ตะบุบผา ม. 3/2
33 ไพรจิตรา ทอนสูงเนิน ม. 3/2
34 เสาวลักษณ์ วงษ์นิ่ม ม. 3/2
35 จุฑามาศ ดอกพวง ม. 3/2
36 สิทธิโชค เพ็งพินิจ ม. 3/2
37 พงษ์อนันต์ สิงห์แขก ม. 3/3
38 พัชรพร บุตุธรรม ม. 3/3
39 ชัยพร เจนการ ม. 3/3
40 มณีรัตน์ เชื้อนนท์ ม. 3/3
41 รังสรรค์ สุภาวะหา ม. 3/3
42 ดวงฤทัย สุภาวะหา ม. 3/3
43 กิ่งแก้ว เรืองสุวรรณ์ ม. 3/3