โปรแกรมแนะนำพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
โปรแกรมบันทึกข้อมูลพรรณไม้โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
โปรแกรมเก็บข้อมูลการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ชนะเลิศอันดับ 1 ครังที่ 62)
โปรแกรมหินซ้อนมินิแบงค์ (ชนะเลิศอันดับ 1 ครังที่ 66)
โปรแกรมหินซ้อนมินิชอป (ชนะเลิศอันดับ 1 ครังที่ 67)
โปรแกรมธนาคารความดี (ชนะเลิศอันดับ 1 ครังที่ 68)
โปรแกรมบันทึกเข้าใช้ห้องปฏิบัติการและเข้าร่วมกิจกรรม (ชนะเลิศอันดับ 1 ครังที่ 69)
 
 
 
ผลงานวิชาการ ปี 2549