ip address
ชื่อ - สกุล
วิชาที่สอบ
คะแนน
27.55.66.16
ชื่อ เด็กชายอภิชิต เหลี่ยมวงษ์
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินฃ้อน
จังหวัดฉะเชฺฺงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.2
6/20
223.24.188.114
ชื่อ เด็กพัทธ์ธีรา ซื่อตรง
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
9/30
223.24.153.123
ชื่อ เด็ก ด.ช. ธีระชัย ประทาน
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้าน เขาห่ินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
20/30
182.232.6.209
ชื่อ เด็กหญิงพัทราวดี พลภักดี
ชั้น ม.3/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
7/20
223.24.152.195
ชื่อ เด็กหญิงรสจเรศ โชศิริ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
15/20
223.24.61.76
ชื่อ เด็กหญิงกัลยา โชศิริ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
10/20
223.24.152.195
ชื่อ เด็กหญิงรสจเรศ โชศิริ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
22/30
182.232.6.209
ชื่อ เด็กหญิงพัทราวดี พลภักดี
ชั้น ม.3/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
2/5
49.230.202.91
ชื่อ เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
11/20
49.230.202.91
ชื่อ เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 29 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
9/20
223.24.162.159
ชื่อ เด็กหญิง เยาวดี บุญสวน
ชั้น ม.3/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
นาฏศิลป์
19/20
223.24.162.159
ชื่อ เด็กหญิง เยาวดี บุญสวน
ชั้น ม.3/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
19/20
223.24.162.159
ชื่อ เด็กหญิง เยาวดี บุญสวน
ชั้น ม.3/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
ข้อสอบกลางภาค1 ม.3 ปี61
5/5
223.24.162.159
ชื่อ เด็กหญิง เยาวดี บุญสวน
ชั้น ม.3/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
17/30
182.232.185.37
ชื่อ เด็กหยิงคณิศร โสปันหริ
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
11/30
182.232.187.9
ชื่อ เด็กชายทรงกลด พรมสอน
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
นาฏศิลป์
9/30
182.232.187.9
ชื่อ เด็กชายทรงกลด พรมสอน
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
8/20
182.232.187.9
ชื่อ เด็กชายทรงกลด พรมสอน
ชั้น ป.5/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 28 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
7/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
6/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
4/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
7/20
223.24.166.26
ชื่อ เด็กนิรันดร์ ธรรมศรี
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
12/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
7/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สังคมศึกษา 3
4/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
6/30
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
9/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
6/30
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
12/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
9/30
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1/10
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
13/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
7/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
7/30
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
5/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
9/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
11/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
4/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
7/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
8/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
9/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
5/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
8/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
6/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
6/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
7/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
4/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
2/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
5/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
6/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
3/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
5/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
4/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
5/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
4/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
5/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
7/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
5/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
5/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
1/5
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
5/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
5/30
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
5/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
6/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
8/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ 3
8/20
184.22.152.129
ชื่อ เด็กชายพีรพัฒน์ บรรเทิง
ชั้น ม.1/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
3/30
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
12/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
15/30
182.232.164.154
ชื่อ เด็กชายณภัทร คงยืน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
8/30
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
10/20
182.232.164.154
ชื่อ เด็กชายณภัทร คงยืน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
13/20
182.232.164.154
ชื่อ เด็กชายณภัทร คงยืน
ชั้น ป.4/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
8/20
223.24.153.49
ชื่อ เด็กชายนพรัตน์ สามารถ
ชั้น ป.6/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 27 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
7/20
125.26.54.96
ชื่อ เด็กอาทิติยา ผาสุข
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
12/30
125.26.54.96
ชื่อ เด็กอาทิติยา ผาสุข
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
12/30
125.26.54.96
ชื่อ เด็กอาทิติยา ผาสุข
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.1
10/30
125.26.54.96
ชื่อ เด็กอาทิติยา ผาสุข
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
10/30
125.26.54.96
ชื่อ เด็กอาทิติยา ผาสุข
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
9/20
125.26.54.96
ชื่อ เด็กอาทิติยา ผาสุข
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
10/20
1.47.30.148
ชื่อ เด็กชาย พีรพัฒน์ บํารุงพักดี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
10/35
223.204.222.251
ชื่อ เด็ก หญิง ภริษา มนทบ
ชั้น ม.2/1โรงเรียน เขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
18/20
223.24.94.109
ชื่อ เด็ก หญิง ภริษา มนทบ
ชั้น ม.2/1โรงเรียน เขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
1/20
223.24.94.109
ชื่อ เด็ก หญิง ภริษา มนทบ
ชั้น ม.2/1โรงเรียน เขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
1/20
223.24.94.109
ชื่อ เด็ก หญิง ภริษา มนทบ
ชั้น ม.2/1โรงเรียน เขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
สวนพฤกษศาสตร์ (ที่มาและโครงสร้างภายนอกของพืช)
1/20
171.98.90.53
ชื่อ เด็กชายศุภกร เจริญกิจโชควัฒนา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
7/30
171.98.90.53
ชื่อ เด็กชายศุภกร เจริญกิจโชควัฒนา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
0/30
171.98.90.53
ชื่อ เด็กชายศุภกร เจริญกิจโชควัฒนา
ชั้น ป.6/1โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
8/30
223.204.235.119
ชื่อ เด็กหญิงรสกร ธรรมประดิษฐ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเของเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
15/30
223.204.235.119
ชื่อ ด.ญภัทราภรณ์ โฉมศรี
ชั้น ป.6/2โรงเรียน โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
17/30
49.230.85.104
ชื่อ เด็กชาย ธาวิน มีบัณฑิต
ชั้น ม.3/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเฉิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
พระพุทธศาสนา
11/30
49.230.85.104
ชื่อ เด็กชาย ธาวิน มีบัณฑิต
ชั้น ม.3/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเฉิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภูมิศาสตร์
9/30
223.204.235.31
ชื่อ เด็กหญิงวิจิตรา แจ้งมี
ชั้น ป.5/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
วิทยาศาสตร์ ม.2
5/20
223.204.237.109
ชื่อ เด็กพัฒน์พงกิจสมโฦชน์
ชั้น ป.4/1โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
16/30
171.98.104.60
ชื่อ เด็กหญิง พชรมน มูลละ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
15/30
171.98.104.60
ชื่อ เด็กหญิง พชรมน มูลละ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
11/30
171.98.104.60
ชื่อ เด็กหญิง พชรมน มูลละ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
6/30
171.98.104.60
ชื่อ เด็กหญิง พชรมน มูลละ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาอังกฤษ
10/30
49.230.71.161
ชื่อ เด็กหญิง พชรมน มูลละ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
16/30
49.230.71.161
ชื่อ เด็กหญิง พชรมน มูลละ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาไทย
14/30
49.230.71.161
ชื่อ เด็กหญิง พชรมน มูลละ
ชั้น ม.1/2โรงเรียน บ้านเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันทดสอบ 26 มีนาคม 2565
ภาษาไทย3
10/20

  Records 101 to 200 of 25563 

 

| หน้าแรก