ค้นตามชื่อครู
กิจกรรมการเรียนที่ 5/2560 วิชา วิทยาศาสตร์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง
ddd: 1 เรื่องวัสดุ
อาจารย์ที่สอน
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
สื่อประกอบการสอน

https://www.youtube.com/watch?v=Ac4HgLE7kJw
ใบงานประกอบการสอน

201709261157sss.csv
ส่งงาน
 
แบบทดสอบ
 กิจกรรมการเรียนที่ 6/2560 วิชา คอมพิวเตอร์
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง
1: ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่สอน
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์
สื่อประกอบการสอน

http://www.kbyala.ac.th/CAI%20KROO%20PEN/my%20web/mywebit7/su2.html
ใบงานประกอบการสอน

201709280805jop1.doc
ส่งงาน
http://www.hinsorn.ac.th/homework/ 
แบบทดสอบ
 กิจกรรมการเรียนที่ 10/2564 วิชา วิทยาศาสตร์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง
หน่วยที่ 1: การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
อาจารย์ที่สอน
ครูเก๊า
สื่อประกอบการสอน

http://hinsorn.ac.th/krukaow/ebook/codingP6_1/index.html
ใบงานประกอบการสอน

202105060133ใบงานเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 เล่ม1.pdf
ส่งงาน
 
แบบทดสอบ
 กิจกรรมการเรียนที่ 11/2564 วิชา วิทยาศาสตร์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง
หน่วยที่ 1: การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
อาจารย์ที่สอน
ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย
สื่อประกอบการสอน

http://hinsorn.ac.th/krukaow/ebook/codingP6_1/index.html
ใบงานประกอบการสอน

202105060147ใบงานเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.6 เล่ม1.pdf
ส่งงาน
 
แบบทดสอบ
 หน้าแรก

โปรแกรมโดย
อ.ณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
http://www.hinsorn.ac.th