ข้อมูลความดี
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ
ความดีรอฝาก
13
รายการ
ความดีรับฝาก
2208
รายการ
จำนวนสมาชิกความดี
7612
คน

รหัสสมาชิก

ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ : 16 มิถุนายน 2561 รหัส : 197
ชื่อ:เด็กหญิงสุภัสสรา นารี
ความดี:ช่วยพ่อแม่เอายอดมะละขึ้น
สถานที่:บ้าน


วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 รหัส : 158
ชื่อ:เด็กหญิงฐิตาภา เสมอบุตร
ความดี:เลี้ยงไก่ชน
สถานที่:บ้าน


วันที่ : 5 มิถุนายน 2561 รหัส : 61
ชื่อ:เด็กชายแสงอุทัย ประกอบทรัพย์
ความดี:เก็บใบไม้
สถานที่:โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียน ร่วมทดสอบระบบ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
2412001
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฯ ฉะเชิงเทรา
2412002
โรงเรียนบ้านหนองกลางดง ฉะเชิงเทรา
1025290249
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี
1027020132
บ้านโคกสามัคคี สระะแก้ว
3453265
ทดสอบระบบวิทยาคม ฉะเชิงเทรา
2400
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉะเชิงเทรา
0000085205
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี เชียงใหม่
45020033
บ้านผำโนนสว่าง ร้อยเอ็ด
1055022006
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร น่าน

โรงเรียนที่ร่วมทดสอบระบบ มีปัญหาการใช้งานส่วนใดแจ้งแก้ไขปรับปรุงได้ที่

 

ขั้นตอน การบันทึกความดี
1.
สมัครสมาชิกตามโรงเรียน (โรงเรียนต้องเข้าร่วมโครงการก่อน)
2.
บันทึกความดีที่ต้องการ ได้ทั้งที่บ้าน และ โรงเรียน ผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้
3.
เขียนใบฝากความดี ตามแบบฟอร์ม แล้วให้ พ่อ แม่ ครู รับรองความดี
4.
นำใบฝากความดี มาฝากกับเจ้าหน้าที่รับฝากความดีของโรงเรียนนั้น ๆ
5.
นักเรียนที่ทำความดีได้ตามเป้าประสงค์ของครูประจำชั้น หรือโรงเรียนรับรางวัลจากครู หรือโรงเรียน
   
กฎระเบียบต่างๆ
1.
ความดีอย่างเดียวกันสามารถฝากได้สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น
2.
ในหนึ่งวันสามารถฝากได้ 2 ความดี
3.
สามารถฝากความดีย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่ทำความดี
4.
ความดีที่จะฝากจะต้องมีครูหรือผู้ปกครองเซ็นรับรองมาก่อนเท่านั้น
5.
การถอนความดีจะถอนได้โดยครู ผู้ปกครอง และเพื่อนๆของนักเรียนเท่านั้น
6.
ความดีที่จะถอนต้องมีครู หรือ ผู้ปกครองเซ็นรับรองมาด้วย
7.
สามารถถอนความดีได้ไม่จำกัดจำนวนการถอน


ผู้ทำความดีสูงสุด ปี พ.ศ. 2567
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ-สกุล
ขั้น
จำนวนความดี
1. 

 

ผู้ฝากความดีสูงสุดประจำเดือน มิถุนายน
ที่
ปี พ.ศ.
ชื่อ - สกุล
ชั้น
จำนวนความดี
1. 
2561
เด็กหญิงฐิติมา เกตุมณี
ป.6/2
33
2. 
2561
เด็กหญิงสุภัสสร นารี
ป.6/2
22
3. 
2561
เด็กชายสุชาติ เสาวรส
ป.6/2
12
4. 
2561
เด็กหญิงประภาภรณ์ วันยิ้ม
ป.6/2
12
5. 
2561
เด็กชายศุภสิทธิ์ มหาสิทธิลาภ
ป.5/1
12
6. 
2561
เด็กหญิงสุภัสสรา นารี
ป.6/1
12
7. 
2561
เด็กหญิงหยาดทิพย์ สมเพชร
ป.6/2
11
8. 
2561
เด็กหญิงนิภาวรรณ พันพูน
ป.6/1
10
9. 
2561
เด็กหญิงสงกรานต์ ศรีดา
ป.5/2
10
10. 
2561
เด็กหญิงเณรัญญา ศรีหะสุทธิ์
ป.6/2
10

ยอดผู้ทำความดีรายชั้นเรียน
อันดับที่
ปี พ.ศ.
ชั้น
จำนวนความดี
1. 

 

สรุปความดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
ปีการศึกษา
ตัวชี้วัด
จำนวน
ครั้ง

 


บันทึกการอัพเดทโปรแกรม
ที่
วันที่
รายการ
1.
20 พฤษภาคม 2561 ปรับโปรแกรมจากโปรแกรมข่าวโรงเรียน เปลี่ยนเป็น โปรแกรมธนาคารความดี
2.
3 มิถุนายน 2561 ทดสอบ การใช้งานโปรแกรม
3.
4 มิถุนายน 2561 ปรับรูปแบบใบฝาก ใบถอน ความดี ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4.
13 มิถุนายน 2561 อัพเดท ระบบธนาคารความดีเข้าไปในโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนักเรียนออนไลน์ 
5.
19 มิถุนายน 2561 ทดลองเปิด รับฝากความดี โดยใช้เจ้าหน้าที่ พนักงานรับฝากความดี
6.
8 กรกฎาคม 2561 ปรับเมนูธนาคารความดี ส่วนของเจ้าหน้าที่ ให้ใช้งานได้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
7.
9 กรกฎาคม 2561 ปรับเมนูธนาคาความดี อีกครั้งให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น
8.
14 กรกฎาคม 2561 ปรับเพิ่มระบบส่งภาพ เป็นส่งไฟล์เสียง mp3 และคลิ๊ปวีดีโอ mp4 ร่วมได้
9.
22 กรกฎาคม 2561 - แก้ไข ปรับเพิ่มรูปตกแต่งโปรแกรมให้ดูดี
- แก้ไข ระบบอัพโหลดภาพ เนื่องจาก นักเรียนอัพโหลดภาพขนาดใหญ่มาก ทำให้ดูภาพประกอบได้ช้า หาสคริ๊ปลดขนาดภาพ และใส่ลายน้ำ
10.
2 สิงหาคม 2561 เพิ่มระบบรายงานผล สรุปยอดฝากความดีนักเรียนรายบุคคล
11.
1 ตุลาคม 2561 ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบสมาชิก เพิ่ม ภาพถ่ายสมาชิก
12.
12 ตุลาคม 2561 แก้ไขหน้าส่งความดีของสมาชิก เพิ่มภาพสมาชิกและเพิ่มลิงค์แก้ไขข้อมูลสมาชิก
13.
21 ตุลาคม 2561 - เพิ่มระบบบัตรสมาชิกแยกเป็นโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน และโรงเรียนสมาชิกอื่น ๆ
- แก้ไขหน้าส่งความดีของสมาชิก เพิ่มลิงค์พิมพ์บัตรสมาชิก
14.
30 ตุลาคม 2561 ปรับระบบฐานข้อมูลเพิ่มภาพ คิวอาร์โต้ดของกลุ่มสมาชิกไลน์ แต่ละโรงเรียน
   


     

โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)
21 หมู่ 2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร 038-554923
Email : hinsornschool@hotmail.com, hinsornschool2@gmail.com
webpage : http://www.hinsorn.ac.th