พิมพ์รายงานเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สมุดพก ปพ.6)
พิมพ์ติดหน้าปก
หน้า 1 ปกใน
หน้า 2 เรียนผู้ปกครองนักเรียน
หน้า 3 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
หน้า 4 ใบแสดงความคิดเห็นครู ผู้ปกครอง
หน้า 5 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน้า 6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการอ่านการเขียน
หน้า 7 ผลการเรียน

 

งดใช้งานส่วนนี้เนื่้องจากมติของโรงเรียน ครูไม่ต้องทำ ปพ.5
พิมพ์รายงานเอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(สมุดพก ปพ.5)
หน้า 1 ปก
หน้า ตารางลงเวลาเรียน
หน้า คะแนนตัวชี้วัด(คะแนนเก็บ70)แบบว่างเขียนเอง
หน้า คะแนนตัวชี้วัด(คะแนนเก็บ70) จากฐานข้อมูล
หน้า คะแนนรวม คะแนนอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ
 

 

ผู้ใช้งาน 1585692